2018. május 18., péntek

Onnan jön el ítélni élőket és holtakat, Krisztus átváltoztató munkája bennünk


Alapige: 2Pét 3:1-15.
Igehirdető: Faust Gyula

Köszöntés:Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; Aki önmagát adta mi értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt.” Tit 2:11-14
Alapige: 2Pét 3:1-15.

2018. április 22., vasárnap

Ő a Krisztus, aki mindent megmondott nekem (…)!


Textus: János 20: 24-29

Igehirdető: Faust Gyula

Alapige: „A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták:
-       „Láttuk az Urat!” De (Tamás) kételkedett:
-       „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.”
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket:
-       „Békesség nektek!” Aztán Tamáshoz fordult:
-       „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!”  Tamás fölkiáltott:
-       „Én Uram, és Istenem!” Jézus csak ennyit mondott:
-       „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” János 20: 24-29.
Bibliaolvasás: Lk 24: 13-36, vagy János 4: 5-30; 39-42.

2018. február 12., hétfő

Miképpen vélekedtek a Messiás felől, kinek a fia ő?

Textus: 
Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus: Mit gondoltok a Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték: Dávidé. Ő azt kérdezte: Hogyan nevezheti akkor Dávid a Lélek által urának, amikor ezt mondja: „Így szól az Úr az én Uramhoz: Ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet!” [ Zsolt 110,1 ; ApCsel 2,34-35 ; Zsid 1,13 ] Ha tehát Dávid Urának nevezi őt, miképpen lehet a fia? De senki sem tudott neki válaszolni egyetlen szót sem, és attól a naptól fogva senki sem merte őt megkérdezni többé. Mt 22: 41 – 46.

Igehirdető: Faust Gyula

2017. július 3., hétfő

Kétszívűség és a hit

Igehirdető: Faust Gyula
Bibliaolvasás: „Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnan-e a ti gerjedelmeitekből, amelyek a ti tagjaitokban vitézkednek? Kívántok [valamit], és nincs nektek: gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg; harcoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt.

2017. június 29., csütörtök

Szükségből

Énekek: 167: 1-3; 166: 1-4; 475: 1-3; 395.
Bibliaolvasás: ApCsel 4: 23-31.
Alapige: ApCsel 4: 29-30.
Igehirdető: Faut Gyula

2017. június 26., hétfő

Zörgetek

Énekek: 227: 1; 2-5; 226: 1-3; 230: 1-5.
Bibliaolvasás: „Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. 6Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked.”7„Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. 8Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle.” 9Mt. 6: 5- 9.
Kérjetek és adatik nektek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki? És ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle? Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták. Máté 7:7-12.
Alapige: „Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok és ő énve1em” (Jel 3, 20).

2017. június 6., kedd

Istennek nem látszó nyomai lüktetnek bennünk! Szela.

Igehirdető: Faust Gyula

Köszöntés: Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált: Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn: vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. ApCsel 2: 16-21.